Antagningsvillkor

 

Nedan följer antagningsvillkor för Lund School of Leadership, Lilla Algatan 5A, 223 50 Lund. Har du frågor kring dessa, kontakta då verksamhetsledare Petra Cederhed på petra.cederhed@lundschoolofleadership.com eller 0703-590 650.

Det är viktigt att du läser igenom antagningsvillkoren noggrant. De finns där för att de reglerar viktiga frågeställningar. Antagningsvillkoren är inte bara en formalitet.

När du tackar ja till en utbildningsplats hos Lund School of Leadership så så gör du en överenskommelse med oss som vi hoppas är viktig för dig. Vi vill att alla villkor ska vara tydliga och rimliga. Om du tycker att villkoren på någon punkt saknar tydlighet eller rimlighet så är det viktigt att du reder ut detta med oss innan du tackar ja till din utbildningsplats.

 

1. Allmänna villkor

1.1. Du är antagen när du blivit erbjuden en utbildningsplats och tackat ja till platsen. Platsen är personlig och denna överenskommelse är bindande efter en vecka från det att du blivit antagen till utbildningen, fram tills dess har du möjlighet att avboka utan att behöva betala din antagningsavgift.

1.2. Du betalar alltid en del av den totala kursavgiften som antagningsavgift. Antagningsavgiften är 1 000 kr + moms om inget annat är angivet. Antagningsavgiften faktureras i samband med antagningen och ska betalas inom 10 dagar.

1.3. Kursavgiften ska vara fullständigt betald innan kursstarten om inte annat är skriftligen överenskommet. Normalt är fakturans sista betaldatum 30 dagar före kursstart.

1.4. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 50 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensräntan + 8%).

1.5 Det är obligatorisk närvaro alla kursdagar, hela dagarna, och alla förväntas vara onåbara och helt stänga ute vardagen mellan 08.00 och 17.00 (t.ex. genom att helt stänga av mobiltelefonen). Deltagaren förbinder sig att informera familj, kollegor, arbetsgivare etcetera om detta. Vid en verklig nödsituation går deltagare att nå via Lunds School of Leaderships telefonnummer.

1.6. Det digitala material som delas med deltagaren (via t.ex. mejl eller onlinetjänster) får endast användas för eget bruk och det är deltagarens ansvar att säkerställa att materialet inte, avsiktligt eller oavsiktligt, delas med andra.

1.7. Deltagaren förbinder sig att behandla alla andra, som är en del av utbildningsmiljön, med respekt. Om det osannolika skulle inträffa och deltagaren inte upplever sig behandlad med respekt av alla som är en del av utbildningsmiljön så uppmanas deltagaren att meddela Lund School of Leadership detta.

1.8. Om deltagaren bryter mot antagningsvillkoren kan deltagaren komma att varnas, eller vid upprepade överträdelser – stängas av från delar eller hela utbildningen. Om det händer har deltagaren inte rätt att få någon ersättning för detta, inte heller har deltagaren rätt att komplettera missade dagar vid ett senare tillfälle.

 

2. Avbokning

2.1. Avbokning ska alltid göras skriftligen och du avstår i samma stund din plats.

2.2. Avbokning inom en vecka från din antagning innebär att du inte behöver betala din antagningsavgift. Om du redan hunnit betala antagningsavgiften så återbetalar vi den.

2.3. Avbokning senare än en vecka efter antagningen men tidigare än 30 dagar före kursstart medför inga extra avgifter utöver antagningsavgiften.

2.4. Avbokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 33% av kursavgiften.

2.5. Avbokning är inte möjlig senare än 14 dagar innan kursstart.

2.6. Avbokningsavgiften ska betalas inom 10 dagar.

2.7. Eventuell antagningsavgift återbetalas inte.

 

3. Ombokning

3.1. Ombokning ska alltid göras skriftligen och du avstår i samma stund din plats.

3.2. Ombokning av kurs tidigare än 30 dagar medför inga avgifter.

3.3. Vid ombokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 10 % av kursavgiften.

3.4. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift motsvarande 25 % av kursavgiften.

3.5. Ombokning av en påbörjad utbildning är inte möjlig.

3.6. Kursstart kan ombokas/flyttas fram maximalt 12 månader och besked om ny önskad kursstart måste ges samtidigt som ombokningen. Denna nya kursstart är inte ombokningsbar. Om det finns önskemål om att flytta fram kursstarten längre än 12 månader eller om besked om önskad ny kursstart inte kan ges så räknas ombokningen som en avbokning med den skillnad att den del av avbokningsavgiften som överstiger ombokningsavgiften kan tillgodoräknas som del i kursavgiften den dag återanmälan till samma utbildning sker.

3.7. Ombokningsavgift ska betalas inom 10 dagar.

 

4. Ta igen missade utbildningsdagar 

4.1. Den som missar en eller flera utbildningsdagar och vill ta igen det som missats, har i mån av plats, möjlighet att göra det under valfri senare kursstart mot en avgift på 500 kr + moms/dag.

 

5. Sjukdom

5.1. Läkarintyg ger möjlighet att ta igen ett missat utbildningstillfälle under kommande kursstart utan extra kostnad.

5.2. Långvarig sjukdom som sträcker sig över minst 6 på varandra följande utbildningsdagar och som styrkts med läkarintyg, ger rätt att utan några extra kostnader flytta hela den återstående delen av utbildningen till en senare kursstart, dock inte länge fram än två år. Om sjukdomen är så allvarlig att sjukdomen gör det omöjligt att gå färdigt utbildningen inom två år så återbetalas, när två år har gått, två tredjedelar av avgiften för den del av utbildningen som inte har utnyttjats. En förutsättning för en sådan återbetalning är ett läkarintyg där det tydligt framgår att deltagaren på grund av långvarig och ihållande sjukdom inte haft några möjligheter att fullfölja utbildningen under perioden. Saknas sådant läkarintyg kan, under ytterligare ett år, den betalda men inte utnyttjade avgiften användas som delbetalning för egen utbildning hos Lund School of Leadership. Därefter är rätten förbrukad.

5.3. Långvarig sjukdom (minst 1 månad) styrkt med läkarintyg ger också rätt att omboka en ännu inte påbörjad utbildning. Halva kursavgiften skall betalas och finns kvar som ett tillgodohavande under 2 år. Tillgodohavandet kan användas som delbetalning för utbildning hos oss. Du kan också välja att betala hela beloppet vilket ger dig rätt att fullfölja utbildningen inom två år utan extra avgifter eller risk för höjda kursavgifter.

 

6. Force Majeure

6.1. Om Lund School of Leadership inte kan fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av omständighet som Lund School of Leadership inte råder över (t.ex. krig, brand, naturkatastrof, strejk, lockout, störningar i transporter eller energiförsörjning, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning) ska Lund School of Leadership vara befriad från skadestånd och andra påföljder. Om Lund School of Leadership kan erbjuda deltagaren att fullgöra utbildningen online, eller i annan lokal på samma ort så ska så ske. Om det inte är möjligt så ska Lund School of Leadership, så snart hindret upphört, erbjuda deltagaren att komplettera missade utbildningsdagar enligt villkoren för missade utbildningsdagar – så snart det är möjligt och utan kompletteringsavgift.

 

Onlinespecifika villkor

Nedanstående villkor gäller den som går hela eller delar av sin utbildning online.

7. Krav på deltagarens studiemiljö

7.1. Deltagaren förbinder sig att ha tillgång till en studiemiljö som är fri från uppmärksamhets-påkallande yttre ljud- och ljusstimuli (t.ex. familjemedlemmars röster, musik från angränsande rum, åsynen av kollegor/kunder etc.).

7.2. Deltagaren förbinder sig att stänga ned och stänga av alla kommunikationsverktyg (mejl, sms, påminnelser etcetera) utanför det som är nödvändigt för utbildningen. Observera att det t.ex. innebär att mobiltelefonen stängs av (inte sätts i flight mode eller på ljudlöst läge) och att endast den student-mejladress (som vi förser dig med) används.

7.3. Deltagaren förbinder sig att skapa och använda en ny användare på sin dator och använda den zoom-användare som vi förser deltagarna med.

7.4. Deltagaren förbinder sig att se till att alla berörda (t.ex. chef, familj, kollegor, kunder etcetera) är medvetna om att deltagaren, alla utbildningsdagar, kommer vara helt onåbar under hela förmiddagen fram till lunch, och under hela eftermiddagen – från att lunchrasten är slut, fram till 17.00.

 

Vi tycker att det är rimligt att förvänta oss att du gör dig otillgänglig under hela förmiddagen och hela eftermiddagen. I den här situationen tycker vi däremot inte att det är rimligt att kräva att du är otillgänglig på lunchen. Men vi vädjar till dig – om det är möjligt för dig – att du gör det enkelt och gör dig onåbar hela dagen, och tar en promenad istället för att slå på mobilen eller läsa mejlen på lunchen. Vi vore otroligt tacksamma om du ville göra det för dina kurskamrater. Vi vill gärna kunna skapa den värdefulla bubblan tillsammans – även när vi ses online.

 

8. Krav på teknik

8.1. Deltagaren ansvarar för att ha en stabil bredbandsuppkoppling som gott och väl har den hastighet som krävs för onlineutbildning.

8.2. Deltagaren ansvarar för att ha en fungerande webbkamera, och ha den påslagen under hela utbildningen.

8.3. Deltagaren ansvarar för att ha en backup-lösning som kan vara på plats inom 5 minuter om deltagarens tekniska utrustning krånglar eller slutar att fungera. (t.ex. datorn kraschar eller bredbandet svajar).

 

9. Upphovsrätt

9.1 Allt video-, ljud-, bild- och textmaterial kopplat till online-utbildningen är Lund School of Leaderships egendom och får inte spelas in, sparas, kopieras eller på annat sätt spridas utan Lund School of Leaderships skriftliga medgivande i förväg. Brott mot denna paragraf är förenat med vite på 1 000 000 kr (en miljon kronor) samt skadeståndsskyldighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimliga antagningsvillkor

Antagningsvillkoren är utformade för att förebygga ett stort antal problem som vi har stött på genom åren. Vi hoppas att du upplever dem som rimliga. Skulle det på någon punkt inte vara fallet så skicka gärna den synpunkten via formuläret nedan. Observera att vi inte kommer ge personlig återkoppling på dessa synpunkten utan samlar ihop alla synpunkter och väger in dem när vi uppdaterar antagningsvillkoren nästa gång. Men som sagt, förhoppningsvis upplever du antagningsvillkoren som rimliga och förstår varför de finns där.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök